Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky

 

 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího z kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese kocosbeauty.cz (dále jen „internetový obchod“).

 

 1. Prodávajícím je společnost

Kocos Beauty s. r. o.

Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 73993

IČ: 06967221

DIČ: CZ06967221

Sídlo: Valcířská 457, 738 01 Frýdek - Místek

Telefonní číslo: +420 724 095 959

E-mail: obchod@kocosbeauty.cz

Kontaktní osoba: Monika Prokešová

 

 1. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouvu dále tvoří objednávka kupujícího a potvrzení objednávky prodávajícím. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce, je archivována v elektronické podobě a kupujícímu není přístupná.

 INFORMACE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

 

 1. Informace o zboží, včetně uvedení kupních cen jednotlivého zboží, jeho hlavních vlastností a způsobu použití jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Kupní ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Kupní ceny zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Případné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat s věrnostní slevou. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) se tak nepoužije.
 3. Prodávající ověřuje recenze na webových stránkách www.kocosbeauty.cz osobně nebo pomocí online komunikačních nástrojů, zejména e-mailem. Recenze na platformách třetích stran, jako je www.google.com, www.zbozi.cz nebo www.heureka.cz prodávající neověřuje.

 OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

 

 1. prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 2. vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

 

 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení. Objednávka obsahuje základní informace ke zboží a jeho celkovou cenu.
 2. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Objednat s povinností platby". Tím kupující učiní závaznou objednávku zboží, resp. návrh na uzavření kupní smlouvy. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 3. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Tímto potvrzením je kupní smlouva uzavřena a jeho přílohou jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Toto potvrzení, resp. přijetí objednávky obsahuje shrnutí objednávky a představuje rovněž potvrzení o uzavřené kupní smlouvě.  
 4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit například z důvodu nedostupnosti zboží, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
 5. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

 ZÁKAZNICKÝ ÚČET

 

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující objednávat zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje a při jakékoli změně je povinen tyto údaje aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám a je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Registrovaný zákazník přes POP Up okno má 10% slevu na 1. nákup. Slevy se nevztahují na produkty v akci a dále na kategorie DOPLŇKY, VZOREČKY, MINIATURY A VÝHODNÉ SADY
 5. Kupující může svou registraci kdykoli zrušit. Prodávající může zákaznický účet zrušit zejména v případě, když kupující svůj zákaznický účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

 1. Kupní cenu zboží a náklady spojené s balením a dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

 

 1. bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 283366722/0300, vedený u ČSOB banky,
 2. online platební kartou nebo rychlým online převodem prostřednictvím platební brány Go Pay,
 3. prostřednictvím elektronické peněženky GoPay,
 4. prostřednictvím elektronické peněženky Google Pay,
 5. bezhotovostně platební kartou při převzetí zboží,
 6. dobírkou v hotovosti při převzetí zboží,
 7. hotově nebo bezhotovostní platbou na platebním terminálu při osobním převzetí na ulici Valcířská 457, Frýdek – Místek 738 01

 

 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případě, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Výše nákladů na dodání zboží závisí na zvoleném způsobu dodání a vychází z aktuálních sazebníků přepravních společností a množství objednaného zboží. Celková cena, včetně všech nákladů spojených s balením a dodáním zboží, je uvedena v souhrnu objednávky. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.
 2. V případě platby v hotovosti nebo platební kartou je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby převodem na bankovní účet prodávajícího je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 3. V případě platby prostřednictvím platební brány nebo elektronické peněženky postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 5. Kupní cena se platí v korunách českých nebo v eurech.

 DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

 1. Zboží je kupujícímu dodáno do 5-ti pracovních od uzavření kupní smlouvy.
 2. Zboží je kupujícímu dodáno některým ze způsobů, které prodávající nabízí a který kupující zvolí při objednávání zboží (PPL, Zásilkovna a další), a to:

 

 1. na adresu určenou kupujícím v objednávce,
 2. prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,
 3. osobním odběrem na adrese sídla prodávajícího.

 

 1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Kupující je povinen dodané zboží převzít. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Pohledávku na zaplacení nákladů spojených s opakovaným doručováním nebo jiným způsobem doručení je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti případné pohledávce kupujícího na vrácení kupní ceny.
 3. V případě, že si kupující zboží ve stanoveném termínu nepřevezme, má se za to, že odstoupil od kupní smlouvy, a má povinnost uhradit prodávajícímu náklady spojené s vrácením zboží. Pohledávku na zaplacení nákladů spojených s vrácením zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti případné pohledávce kupujícího na vrácení kupní ceny.
 4. Dodávka zboží může být přepravcem přesměrována do jiného místa blízkého místu dodání uvedenému v objednávce (např. z kapacitních důvodů). Dodáním zboží na tuto adresu je dodávka splněna.
 5. Při převzetí zboží od přepravce je kupujícímu doporučeno zkontrolovat neporušenost obalu zásilky a jakékoli porušení obalu ihned oznámit přepravci. Pokud podpisem dodacího listu nebo obdobného dokumentu stvrdí kupující převzetí zásilky bez výhrad, má se za to, že zboží bylo doručeno v neporušeném obalu.
 6. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího
 7. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

 1. Kupující, který je fyzickou osobou a kupní smlouvu uzavřel mimo svoji podnikatelskou činnost nebo mimo samostatný výkon svého povolání jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy dle § 1829 občanského zákoníku bez udání důvodu odstoupit (s výjimkami uvedenými dále).
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy dle předchozího odstavce činí 14 dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce:

 

 1. převezme zboží, nebo
 2. poslední kus zboží, objednal-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, nebo
 3. poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
 4. první dodávku zboží, je-li v kupní smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

 

 1. Právo odstoupit od smlouvy kupující v souladu s § 1837 občanského zákoníku nemá zejména v případě smlouvy o:

 

 1. dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 2. dodávce zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
 3. dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 4. dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil (např. kosmetické výrobky).

 

 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uvedený pod těmito obchodními podmínkami. Odstoupit od smlouvy může kupující zasláním vyplněného formuláře, nebo jiného textu obdobného znění, na některou z kontaktních adres prodávajícího uvedených výše, případně jakýmkoli jednoznačným prohlášením, které kupující vůči prodávajícímu učiní. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy.
 3. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen prodávajícímu zboží zaslat nebo předat bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
 4. Kupní cena (včetně nákladů spojených s balením a dodáním) bude kupujícímu vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to na stejný účet, ze kterého byla zaplacena. Jiným způsobem může být kupní cena vrácena jen tehdy, pokud s tím kupující bude souhlasit a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Prodávající není povinen kupní cenu kupujícímu vrátit dříve, než mu kupující zboží předá nebo mu prokáže, že mu bylo zboží odesláno. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, je prodávající povinen vrátit kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání.
 5. Náklady související s odstoupením od smlouvy a vrácením zboží nese ze zákona kupující, a to i v případě, že zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.
 6. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. To platí i v případě porušení obalu zboží, které je dodáno spolu s jeho vzorkem, kdy kupující má možnost se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží seznámit prostřednictvím vzorku. Pohledávku na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti pohledávce kupujícího na vrácení kupní ceny.
 7. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. V takovém případě prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí mu bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na balení a dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.
 8. Je-li kupujícímu společně se zbožím dodán dárek, je darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva účinnosti. V důsledku toho má kupující povinnost dárek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zaslat nebo předat prodávajícímu.

 PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží:

 

 1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti a jiným ujednaným vlastnostem,
 2. je vhodné k účelu, pro který ho kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
 3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití.

 

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností

 

 1. je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
 2. zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
 3. je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu a pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
 4. zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

 

 1. Prodávající není vázán veřejným prohlášením podle odstavce 2 písm. b), prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv.
 2. Odstavec 2 se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.
 3. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží v těchto případech:

 

 1. jedná-li se o opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání,
 2. vada zboží byla způsobena kupujícím (např. nesprávným užíváním, skladováním, údržbou či mechanickým poškozením),
 3. spočívá-li vada zboží v omezeném či prošlém datu spotřeby nebo použití a tato skutečnost musela být kupujícímu při uzavření kupní smlouvy známa,
 4. je-li zboží bez vad a kupující je nespokojen např. s konzistencí, vůní, apod.

 

 1. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
 2. Kupující může prodávajícímu vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou let od převzetí. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat, vytkl-li vadu oprávněně.
 3. Má-li zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového kusu zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.
 4. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.
 5. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který kupující zboží koupil. K odstranění vady převezme prodávající zboží na vlastní náklady. Nepřevezme-li kupující zboží v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti zboží po odstranění vady převzít, je povinen uhradit prodávajícímu úplatu za uskladnění.
 6. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

 

 1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s předchozím odstavcem,
 2. se vada projeví opakovaně,
 3. je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
 4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

 

 1. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadného zboží, které kupující obdržel. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu kupující prokáže, že zboží odeslal.
 2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174a občanského zákoníku, a dále zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Práva z vadného plnění (reklamaci) může kupující u prodávajícího uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených v těchto obchodních podmínkách.

 DORUČOVÁNÍ

 

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 

 1. Případný spor mezi prodávajícím a kupujícím bude řešen přednostně smírnou cestou. Pokud je kupující spotřebitelem a z uzavřené kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní vznikne mezi ním a prodávajícím spor, má kupující právo na jeho mimosoudní řešení. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, IČ: 00020869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Dále může kupující využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz, je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Dozor nad dodržováním povinností při zpracování osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.
 3. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 5. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností prodávajícího a kupujícího, které z kupní smlouvy vyplývají.
 6. Zásady zpracování osobních údajů jsou obsaženy v Podmínkách ochrany osobních údajů, které jsou zveřejněny v internetovém obchodě, je na ně přímo odkazováno v objednávkovém formuláři a kupující se s nimi může před odesláním objednávky seznámit.
 7. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným či neúčinným, namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost či neúčinnost ustanovení obchodních podmínek nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek.
 8. Tyto obchodní podmínky je prodávající oprávněn jednostranně měnit, přičemž pro kupujícího platí text obchodních podmínek účinný k datu odeslání objednávky.
 9. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 4. 2023.